Theo bạn, nhân tố quan trọng nhất giúp Thị trường Chứng khoán Việt Nam tăng trưởng là :Đăng ký nhận bản tin
Vui lòng nhập địa chỉ email của bạn:

SPSC tổ chức Đại hội cổ đông thường niên 2018

Ngày 15/6/2018, tại Hội trường Công ty, số 16 Phùng Khắc Khoan, phường Đa Kao, Quận 1, Tp. HCM, Công ty cổ phần Dịch vụ Dầu khí Sài Gòn đã tiến hành họp Đại hội Cổ đông thường niên năm 2018 với số cổ phần có quyền biểu quyết dự  họp 2.846.945 CP/ 3.000.000 CP, đạt tỉ lệ:  94,90%/ Vốn điều lệ.

Đại hội đã thông qua chương trình và nội dung nghị sự gồm:
     • Báo cáo thường niên 2018 (Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2017 và kế hoạch năm 2018)
     • Báo cáo Tài chính năm 2017 đã kiểm toán.
     • Báo cáo của Ban Kiểm soát niên độ 2017.
     • Tờ trình phân phối lợi nhuận và quyết định mức chia cổ tức năm 2017.
     • Báo cáo Chi phí thù lao, chi phí hoạt động của Hội đồng Quản trị và Ban Kiểm soát Năm 2017; dự toán mức chi thù lao, chi phí hoạt động  của HĐQT và BKS năm 2018
     • Tờ trình miễn nhiệm chức danh thành viên Hội đồng Quản trị của Ông Ngô Văn ÍchSau khi thảo luận và đóng góp ý kiến của các cổ đông, Đại hội đã biểu quyết thông qua các Báo cáo, Tờ trình; Biên bản và Nghị quyết Đại hội,
Thông báo về chia cổ tức năm 2017 của SPSC:

Căn cứ quyết định số 02/2018/NQ-ĐHĐ, ngày 14/6/2018 của Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Dịch vụ Dầu khí Sài Gòn về Quyết định mức chia cổ tức 2017 là 05 %/ mệnh giá cổ phần.

SPSC kính thông báo đến Quý cổ đông về thời gian chi trả cổ tức năm 2017 bắt đầu từ ngày 26/6/2018 cho cổ đông SPSC theo danh sách cổ đông chốt tại ngày đăng ký cuối cùng 22/6/2018.