Theo bạn, nhân tố quan trọng nhất giúp Thị trường Chứng khoán Việt Nam tăng trưởng là :Đăng ký nhận bản tin
Vui lòng nhập địa chỉ email của bạn:

SPSC tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông thường niên 2020

Ngày 25/6/2016, tại Hội trường Công ty, số 16 Phùng Khắc Khoan, phường Đa Kao, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh. Công ty cổ phần Dịch vụ Dầu khí Sài Gòn - SPSC đã tiến hành họp Đại hội Cổ đông thường niên năm 2020 với số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp là 2.872.845 CP/ 3.000.000 CP, đạt tỉ lệ: 95,76% / vốn điều lệ.Cổ đông tham dự ĐHĐCĐ thường niên 2020

Đại hội đã thông qua chương trình và nội dung nghị sự gồm:
  • Báo cáo hoạt động Hội đồng Quản trị năm 2019 và phương hướng năm 2020.
  • Báo cáo thường niên năm 2020 (năm tài chính 2019).
  • Báo cáo tài chính SPSC năm 2019 (đã được kiểm toán).
  • Báo cáo của Ban Kiểm soát niên độ 2019.
  • Tờ trình Phân phối lợi nhuận và quyết định mức chia cổ tức năm 2019.
  • Tờ trình Thù lao và chi phí hoạt động của HĐQT và BKS năm 2019 và dự toán năm 2020.
  • Tờ trình đăng ký lưu ký chứng khoán của Công ty Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam và đăng ký giao dịch chứng khoán trên thị trường UPCOM.
  • Tờ trình miễn nhiệm thành viên HĐQT và bầu bổ sung thành viên HĐQT cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2019 - 2021.
Sau khi thảo luận và đóng góp ý kiến của các cổ đông, Đại hội đã biểu quyết thông qua các Báo cáo, Tờ trình; Biên bản và Nghị quyết Đại hội.Cổ đông biểu quyết tại Đại hội

Đại hội cũng tiến hành bầu  bổ sung thành viên HĐQT cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2019 - 2021.Hội đồng Quản trị - Ban Kiểm soát và Ban Điều hành SPSC ra mắt Đại hội

Tài liệu đính kèm.